Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, (“Depo İstanbul”) siz değerli kullanıcımıza ait kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla birtakım temel kurallar benimsemiştir. Depo İstanbul bu temel kurallara uygun davranarak sizlerin Depo İstanbul’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen ve yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Depo İstanbul 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda, e-posta adresiniz, Depo İstanbul tarafından Depo İstanbul ve Depo İstanbul ile işbirliği içinde olan internet siteleri, etkinlikler sırasında imzalatılan iletişim formları veya Depo İstanbul ile iletişime geçeceğiniz diğer kanallar vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile (i) hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, (ii) işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Depo İstanbul olarak, iletişim bilgisi veri kategorisi kapsamında olan tarafınıza ait e-posta adresi, sizi Depo İstanbul’da gerçekleşecek yeni sergi, tartışma, gösterim, proje, davet vb. etkinlikler ve gelişmelerden haberdar etmek için kullanılacak ve bunlar hakkında size bilgi verici e-postalar gönderecektir. Bunun yanı sıra e-posta adresiniz, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde sergi, davet, tanıtım vb. uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenebilecek ve bu amaçlarla saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Depo İstanbul ile iş ilişkisi içinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, iş ortakları, destekçileri, çözüm ortakları, şirket yetkilileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. Maddesine ve yürürlükteki sair düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişiler ile yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi “DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 İstanbul” adresine veya “depo@depoistanbul.net” e-posta adresine iletmeniz halinde, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.